ติดตั้ง Phalcon PHP ใน VPS เพื่อใช้งาน PHP ในความเร็วที่ใกล้เคียง ภาษา C

To install Phalcon on Ubuntu or Debian you need to follow these steps:

curl -s "https://packagecloud.io/install/repositories/phalcon/stable/script.deb.sh" | sudo bash

sudo apt-get install php5-phalcon

# Ubuntu 16.04+, Debian 9+
sudo apt-get install php7.0-phalcon

If you wish to install the legacy version of Phalcon (1.x) use the following PPA:

sudo apt-add-repository ppa:phalcon/legacy

If you are missing apt-add-repository run the following command:

# Ubuntu 14.04+
sudo apt-get install software-properties-common

# Ubuntu 12.04
sudo apt-get install python-software-properties

การคอมไพล์

บน Linux คุณสามารถคอมไพล์และติดตั้ง extension ได้ง่ายๆ จากซอรซ์โค๊ด

ความต้องการของระบบ

แพ็คเกจที่เราต้องการให้ติดตั้งก่อน:

 • ทรัพยากรสำหรับการพัฒนา PHP 5.x
 • GCC คอมไพล์เลอร์
# Ubuntu
sudo apt-get install php5-dev php5-mysql gcc libpcre3-dev

# Fedora
sudo yum install php-devel php-mysqlnd gcc libtool pcre-devel

# RHEL
sudo yum install php-devel php-mysql gcc libtool pcre-devel

# Suse
yast2 -i php5-pear php5-devel php5-mysql gcc libtool pcre-devel

# OS X (Homebrew)
brew tap homebrew/dupes
brew tap homebrew/versions
brew tap homebrew/php
brew install php5x php5x-phalcon # php55, php56, ...

การคอมไพล์

 1. การสร้าง extension จากซอร์ซโค๊ดภาษา C ดูตามขั้นตอนต่อไปนี้:
git clone --depth=1 "git://github.com/phalcon/cphalcon.git"
cd cphalcon/build
sudo ./install
 1. เพิ่ม extension ไปใน php.ini:
extension=phalcon.so
 1. สุดท้าย รีสตาร์ทเว็บเซิร์ฟเวอร์

FreeBSD

มีพอร์ตสำหรับ FreeBSD คุณแค่ใช้คำสั่งเพียงเล็กน้อยสำหรับการติดตั้ง:

pkg_add -r phalcon

หรือ

cd /usr/ports/www/phalcon && make install clean

ส่วนประกอบต่างๆ

แม้ว่า Phalcon จะไม่เชื่อมโยงไปยัง extension อื่นๆ ในระดับไบนารี่ แต่ก็ใช้บางส่วนของมันเพื่อสนับสนุนการทำงาน extension ที่ใช้งานเหล่านั้นคือ:

 • mbstring
 • mcrypt
 • openssl
 • PDO
 • PDO/Mysql
 • PDO/Postgresql
 • PDO/Sqlite
 • PDO/Oracle
 • Mongo

It is not necessary for all the above extensions to be present in the system that has Phalcon installed. You can only install the ones that meet your needs. For instance if you use a MySQL database, then you can only load PDO and PDO/MySQL ignoring the Oracle, SQlite, Postgresql and Mongo.

Leave a Comment